NIEUWSBRIEF nummer 49 maart 2022

maart 12, 2022

Ja, daar is hij dan. Een nieuwe digitale nieuwsbrief. U zou het idee hebben kunnen krijgen dat de Stichting Bergen aan Zee op haar lauweren rust, maar niets is minder waar. Het was een hectisch jaar voor de Stichting met Nassau, Monsmarem, Maurits en Eyssenstein als belangrijkste focuspunten. Vooral de ontwikkelingen rond Nieuw Nassau Bergen zijn het omvangrijkste. De som vanal deze ontwikkelingen bedraagt ongeveer 25% van het woningbestand van ons dorp!

Bergen aan Zee wordt steeds meer in haar exclusieve kleinschalige karakter bedreigd en daar hebben wij samen met een aantal enthousiaste bewoners van Bergen aan Zee veel tijd aan besteed. Dit komt vooral omdat de gemeente Bergen een ander idee heeft over kleinschaligheid en participatie.
 
  In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen: 

  1. De Stichting heeft de ANBI status verworven (‘Goede doelen’-status). Uw bijdrage kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomstenbelasting. Ook onze Stichting-statuten zijn hierom iets aangepast. Zie hiervoor elders op onze website. 
  2. Er is door ons beroep ingesteld bij de Raad van State met betrekking tot Nieuw Nassau Bergen. Wij hebben manco’s in wet- en regelgeving vastgesteld.
  3. Wij hebben de gemeente Bergen informatie gevraagd op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur over de gang van zake Nassau. 
  4. Ook volgen wij de plannen voor Eyssenstein en Maurits en wat de gemeente van plan is met de openbare parkeerplaats ter plekke. 
  5. Ook de ontwikkelingen rond Monsmarem worden gevolgd. Er is vergunning afgegeven voor nieuwbouw van 11 woon-appartementen.
  6. We bevragen de politiek met betrekking tot verkoop parkeerterrein en andere verkeerseffecten en houden bij de bouwaanvragen de vinger aan de pols. 

Ad. 1.  De Stichting is afhankelijk van donaties door u, de mensen in Bergen aan Zee en omgeving, die onze doelstellingen voor een kleinschalige badplaats en behouden van de natuur, een warm hart toedragen. Omdat de bedragen die wij nodig hebben voor de gemeente afgedwongen procedures flink oplopen is er gezocht naar mogelijkheden om doneren voor u aantrekkelijker te maken. Daarom hebben wij ons laten erkennen als ANBI-stichting, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op onze site vindt u verdere uitleg over voordelig doneren en daar ziet u ook dat we het zo gemakkelijk mogelijk hebben gemaakt. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij ook assisteren.

Wij zijn ook blij met de hulp die wij van diverse bewoners hebben mogen krijgen. Zo heeft ook John Beer zich ingezet en ook een brief aan u allen geschreven met verdere toelichting en o.a. met de vraag om te doneren. Deze brief kunt u hier bekijken

Ad. 2. Zoals u misschien nog weet hebben wij vóór 13 november 2020 onze zienswijze met betrekking tot Nieuw Nassau Bergen in moeten dienen. In weerwil van de veronderstelde haast van de gemeente Bergen en projectontwikkelaars heeft het tot 4 november 2021 geduurd voordat de Nota van Zienswijzen, het antwoord van het college Bergen, gepubliceerd werd. Hierdoor restte ons nog maar 6 weken (wettelijke termijn) de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State in Den Haag.
Deze fasering in de tijd is opmerkelijk, omdat het college Bergen al op 6 juli 2021 heeft besloten dat de vergunning Nassau verleend zou worden. Onder stevige tijdsdruk onzerzijds is het toch gelukt om binnen de termijn te reageren en liggen de beroepschriften bij de Raad van State. De gemeente moet binnenkort reageren. De Raad van State is genoodzaakt om deze procedure binnen een half jaar na 18 december 2021 te behandelen. Volgens ons en onze advocaat heeft het beroep op een aantal punten kans van slagen. Samen met ons zijn er nog 7 andere beroepschriften ingediend. 

Ad.3. Door het continue gebrek aan participatie in Bergen aan Zee en inhoudelijk ontwijken van het beantwoorden van al onze eerder ingediende bedenkingen en bezwaren hebben wij, samen met de Verontruste bewonersgroep, op 14 december 2020 een zogenaamde WOB-verzoek ingediend. Het college heeft als wettelijke termijn 4 weken om op dat verzoek te antwoorden. Ondanks meerdere toezeggingen aan de gemeenteraad om snel de gevraagde info te leveren heeft het tot 3 november 2021 geduurd voordat een deel van de informatie beschikbaar kwam. Dit pas na een veroordeling van de bestuursrechter uit Haarlem.

Ad.4. Inmiddels zijn er door de ontwikkelaars aanvragen gedaan om in de ruimte van Eyssenstein, Maurits en de daartussen gelegen openbare parkeerplaats wederom circa 80 recreatie appartementen, ten koste van de bewoonbaarheid en kleinschaligheid van Bergen aan Zee, te mogen ontwikkelen. Het college heeft zich bereid verklaard om mee te werken. Wij hebben eerder in het jaar aan het college en de gemeenteraad Bergen gevraagd hoe het kan dat er ongeveer 100 recreatieappartementen ontwikkeld worden in Bergen aan Zee zonder dat de Raad van de Gemeente Bergen, maar ook zonder dat de burger in Bergen aan Zee gevraagd wordt wat die daarvan vindt.
De BUCH-organisatie gebruikt de schets-richting van bureau Soeters uit 2015 om deze ontwikkelingen te duiden terwijl de gemeenteraad en de Dorpsraad Bergen aan Zee in 2015 deze ontwikkeling te onrealistisch vond om in behandeling te nemen.
Maar zonder enig echt onderzoek naar de historische feitelijkheden gaat het college er maar vanuit dat ze dit kunnen doen. Ook hier lijkt het college Bergen het beleid “kleine plannen, grote plannen” te gebruiken om de gemeenteraad niet over de ontwikkelingen te laten besluiten.
Samen met omwonenden en belanghebbenden houdt de Stichting de vinger aan de pols. 

Ad.5. Monsmarem heeft inmiddels een vergunning. Ook de Stichting heeft hier een zienswijze op ingediend, met name vanuit de precedentwerking die ervan uit kan gaan voor het inwisselen van woning voor hotel en andersom. Het uitgangspunt van ons en de gemeente was jarenlang dat die uitwisseling niet zou kunnen. In ieder geval heeft de behandeling in de gemeenteraad van deze vergunningsaanvraag geleid tot het vaststellen dat vanaf deze vergunning in alle woonprojecten de sociale woningcomponent ingevuld moet worden. We zijn benieuwd. Bij Eyssenstein lijkt daaraan in ieder geval niet voldaan te worden.

Ad.6. De kleinschaligheid van Bergen aan Zee kan door veel ontwikkelingen worden geraakt. Daarom houden wij de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, of het nu om parkeervoorzieningen gaat of het negeren van bouwhoogtes op bijvoorbeeld de boulevard. 

Algemeen: 

Afgelopen jaar hebben wij en onze vrijwilligers ons best gedaan om voor ons allemaal de kleinschaligheid en natuur zo veel mogelijk te beschermen. Dat heeft niets te maken met weerstand tegen nieuwe ontwikkelingen of het voorkomen van het vernieuwen en verjongen van Bergen aan Zee. Het heeft echter wel te maken met bewaren van het unieke karakter van onze woonplaats. Voor grootschalige appartementencomplexen en grote en veel hotels kan je in Nederland genoeg andere plekken vinden. Naar Bergen aan Zee komen bezoekers voor rust en unieke natuur, maar ook bewoners voor de afwijkende schaal van het dorp. Projectontwikkelaars die extra appartementen nodig hebben om een kleinschalig hotel te bouwen hoeven we hier niet te hebben. We staan open voor die partijen die Bergen aan Zee waarderen en niet hun winstmaximalisatie. 

Tot slot:

De Stichting heeft tot nu toe 48 nieuwbrieven bij u fysiek in de brievenbus gedaan. In deze tijd met heel veel ontwikkelingen is minder gemakkelijk om u op de hoogte te houden en betrokken te houden bij de veranderingen in ons dorp. Dus vandaar dat we deze keer een korte fysieke boodschap in uw brievenbus hebben gedaan en verzoeken u, dat u zich via deze website (www.stichtingbergenaanzee.nl) aanmeldt  via de speciale button ‘Inschrijven Nieuwbrief’ met uw email-adres, zodat wij u bij de ontwikkelingen die uw woon- en/of leefomgeving raken u kunnen informeren en eventueel uw mening of hulp vragen. Helpt uzelf en de Stichting om Bergen aan Zee zijn unieke karakter te laten behouden. 

Met vriendelijke groet

Het bestuur van Stichting Bergen aan Zee.

ps vergeet u niet in te schrijven voor de nieuwsbrief. Telkens als er iets te melden is zullen we dat communiceren. Zo is ook net een aanvraag ingediend bij de gemeente voor de ontwikkeling van Maurits, het parkeerterrein en Eyssenstein. Ook is het facet bestemmingsplan voor de gemeente Bergen gepubliceerd. De gegevens hebben we opgevraagd. We zullen die met u delen.

Laatste berichten

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *